Ny pædagogisk gnist og inspiration i din hverdag

Hvordan bliver vi klogere og mere udforskende i vores daglige pædagogiske praksis?

Et 4 dages kursus, hvor vi i fællesskab udvikler nye måder at arbejde med pædagogikken på i dagligdagen.

 • Vi udforsker vores succeser og skaber grobund for flere.
 • Vi sætter nye tiltag i gang og generer læring i processen.
 • Vi arbejder for at fortidens styrker smelter sammen med fremtidens muligheder og omsætter denne erfaring til praksis.

Når du har gennemført kurset vil du være i stand til at gøre læreplaner og pædagogiske initiativer endnu mere levende og frugtbare

 • Du vil være motiveret til at omsætte læreplanerne til praksis på en inspirerende måde.
 • Du vil kunne facilitere møder, hvor du og dine kolleger udforsker, hvordan I får skabt de bedste forløb i jeres pædagogik.
 • Du vil være i stand til at gennemføre et læringsforløb med dine kolleger, der skaber samhørighed, fællesskab og nye perspektiver.
 • Du vil kunne arbejde udforskende og undersøgende i din tilgang til opgaverne og have mod til at omsætte dine pædagogiske drømme til virkelighed.
 • Du vil kunne facilitere en fordybelsesproces, som resulterer i nye måder at arbejde sammen på.

Hvem kan deltage?
Kurset er skræddersyet til dig, der arbejder som pædagog, lærer eller medhjælper i eksempelvis børnehave, vuggestue, skole, bosted og til dig, som vil udforske, udvikle og forny din pædagogiske praksis sammen med dem du arbejder for og med.

Datoer:

Ny dato afventer.

Meld gerne din interesse, så opretter vi et nyt kursus

Sted: Afventer

Undervisere: Margrethe Gade og Rikke Rosengren

Pris: 12.000,- for 4 dage inkl. forplejning, kursusmateriale og masser af god energi og inspiration!

Spørgsmål vedrørende indhold eller praktiske forhold: kontakt Rikke Rosengren 23807464/uddannelse@bonsainet.dk

Vi optager maks 20 deltagere.

Opbygning af forløbet

Første indkald – Vi starter med vores succeser! Torsdag og fredag den 24-25 september 2020

A. Hvad kan vi lære af vores bedste historier? Hvordan kan vi få vores tavse viden i spil?

Noget af det sværeste i pædagogisk praksis er at gøre vores tavse evner og kompetencer til viden, vi alle kan bruge. Vi beder alle tage en pædagogisk succeshistorie med og sammen vil vi lære at facilitere en samtale, hvor vi har fokus på hvilke handlinger og tanker, der har skabt den gode historie.

B. Hvad er aktionslæring og hvordan virker det i praksis?

At vi udforsker og lærer af vores aktioner betyder, at vi lærer af vores handlinger i dagligdagen. Centralt for aktionslæring er at kolleger og ledere sammen vælger de emner, som de ønsker at undersøge. Måske falder valget på et læreplanstema, måske på udforskning af den bedste overgang fra børnehave til skole, måske på den bedste integration af det udviklingshæmmede barn på skolehjemmet eller på en styrkelse af forældresamarbejdet for at skabe større trivsel på en skole.

På kursusdagene gennemgår vi faserne i aktionslæring: fælles udforskning af undring, undersøgelse af hvilken viden vi har og hvad vi skal lære mere af. Vi fastlægger mål og planlægger. Derefter vælger vi “aktion”, dvs de handlinger vi vil udfolde, vi iagttager forløbet og vi samtaler om læring og til sidst evaluerer vi forløbet. Alle deltagere planlægger et forløb, som de kan bruge i deres egen organisation. Vi afprøver gennemførslen af et forløb på kurset, så alle er trygge med at facilitere et forløb. Det kunne for eksempel være: ”Jeg ønsker en mere konstruktiv dialog på vores personalemøder” eller, ”Hvordan kan vi arbejde med læreplaner”, eller ”Hvordan sikrer jeg mig, at komme rundt om hele klassens potentialer”.

C. Anerkendende undersøgelse af vores hverdagspraksis.

Vi arbejder med metoder til at udforske, hvad vi gør godt i dagligdagen og hvad vi drømmer om at gøre mere af. Vi bruger de første faser af 4D-modellen fra Anerkendende Udforskning – Appreciative InquiryDiscover og Dream og arbejder med gensidige interview om det, der går godt og metoder til at udforske de pædagogiske drømme med.

Efter de første to dage prøver vi hver især metoderne af i vores egen organisation og øver os derhjemme på at skabe læring i fællesskabet og for helheden.

Andet indkald – Aktionslæring og fordybelse Tirsdag den 27. oktober 2020

A. Opsamling på hjemmeopgaver.

 • Hvad har vi gjort?
 • Hvad har vi lært?
 • Hvad skal vi gøre mere af?

B. Aktionslæring i praksis 2Hvordan taler vi om det vi får lært gennem aktionslæring?

Samarbejde gennem aktionslæring er samarbejde om at skabe en ærlig, kærlig og lærende dialog. Vi øver os i at føre konstruktive samtaler, hvor vi også muliggør at tale om det der er svært, når vi taler om eksempler på det der undrer os i dagligdagen, det vi gerne vil udforske og eksempler på, hvordan vi kan planlægge udforskende forløb.

 • Hvordan fører vi samtaler med vores kolleger om det vi ser som undrer os?
 • Hvordan anerkender vi, understøtter vi og holder fast i det vi gør godt?
 • Hvordan skaber vi konstruktiv og lærende dialog, hvor vi kommunikerer sagligt om vores praksis og deler erfaring og læring?
 • Vi øver os i at føre den konstruktivt nysgerrige samtale om ”aktionen”.

C. Introduktion til fordybelse.

Vi bruger Otto Scharmers U-teori til at blive klogere på, hvordan vi kan forny vores pædagogiske tiltag, samtidig med at vi bruger vores fantasi, glæde og udforskningsevner.

Vi arbejder med to af Otto Scharmers fordybelsesprocesser: At se med nye øjne og at sanse fra helheden og fra børnene/beboerne/osv og fra dig selv i forhold til et ønske eller en udfordring. Det kan være at lave en nytænkt årstidsfest. Det kan være læring i skolen med kombination af krop, natur og viden, det kan være nye former for samvær med udgangspunkt i beboeren på bostedet. Hvordan kan vi i vores praksis være levende og hvordan kan vi skabe tryg forandring?

Mellem dag 3 og dag 4 gennemføres en forberedelsesproces med kolleger på hjeminstitutionen.

Tredje indkald – Fra teori til praksis, fra tanke til handling Onsdag den 2. december 2020

Vi høster vores erfaringer!

 • Vi samler op på alle de kreative ideer, forløb og forslag der er kommet i spil igennem forløbet.
 • Vi samler faciliteringsøvelserne og træner dem igennem en sidste gang.
 • Vi ser fra helheden og overvejer, hvordan vi nu kan bidrage til organisationen med energi, vilje og kreativitet.